Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie


 • Kontakt

  Sekretariat czynny

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  szkoła tel. (95) 755 91 20   

  przedszkole tel  (95) 717 65 49

  E - mail: spwedrzyn@go2.pl


 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-06-08

  Imieniny: Ady, Celii


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1229987
  • Do końca roku: 206 dni
  • Do wakacji: 15 dni

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spwedrzyn.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla niesłyszących w związku z publikacją w zewnętrznych serwisach
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter informacyjny i promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Mueller, e-mail: spwedrzyn@go2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957559120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek główny: Szkoła Podstawowa

Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od szczytu jedno od boiska wewnętrznego.
 
Budenek: Przedszkole
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
 
Do wejścia budynku szkoły i przedszkola od frontu prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściem do budynku szkoły i przedszkola nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma windy. Nie ma wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem od strony szczytu znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Szkoła nie zapewnia usług tłumacza języka migowego. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Szkoła Podstawowa w Wędrzynie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze środków wspierających komunikację - poczty elektronicznej – spwedrzyn@o2.pl  lub faksu - numer 95 755 91 20.

Aplikacje mobilne

Na stronie znajduje się odsyłacz do e - dziennika Librus Synergia.