Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie


 • Kontakt

  Sekretariat czynny

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  szkoła tel. (95) 755 91 20   

  przedszkole tel  (95) 717 65 49

  E - mail: spwedrzyn@go2.pl


 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-06-08

  Imieniny: Ady, Celii


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1230083
  • Do końca roku: 206 dni
  • Do wakacji: 15 dni

Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

pon.- pt. w godzinach od 6.30 do 16:00

kontakt z nami: 95 755 91 20

 

Regulamin  Świetlicy

S.P. im. Żołnierza Polskiego

w Wędrzynie

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym przed i po zajęciach szkolnych.

 I.  CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2.Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

II. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

1.Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

2.Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

3.Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

4.Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 15.15 ( tylko w piątki od 7.00 - 15.00). Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.

5.Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu wychowawczego i planów miesięcznych.

 

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1.Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 0 – III, dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych oraz uczniowie dojeżdżający z klas IV- VI.

2.Po zajęciach świetlicowych dziecko z kl.0 odbiera rodzic lub osoba pełnoletnia, pisemnie upoważniona przez rodziców.

3.Uczniowie z pozostałych klas mogą po zakończonych zajęciach świetlicowych wracać do domu samodzielnie. Rodzic zaznacza na karcie godzinę wyjścia,  podpisuje oświadczenie i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do domu.

4.W razie potrzeby(np. zmiana planu lekcji ) ze świetlicy korzystają także uczniowie nie zapisani, podlegają opiece nauczyciela – wychowawcy świetlicy i stosują się do punktu 7 i 8 regulaminu.

5.Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii .

6.Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje nauczyciel – wychowawca świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.

7. WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO:

 • właściwie zorganizowanej opieki
 • życzliwego traktowania
 • swobody wyrażania myśli i przekonań
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy

8. WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK:

 • współpracować z wychowawcą
 • przestrzegać zasad kultury współżycia
 • pomagać słabszym i potrzebującym
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz wyposażenie świetlicy
 • zgłaszać każde wyjście z sali
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie i przyjąć jego konsekwencje

 

V. DOKUMENTACJA

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy,

2.miesięczne plany pracy grup wychowawczych,

3.dziennik zajęć,

4.karty zgłoszeń dzieci do świetlicy i oświadczenia rodziców o zatrudnieniu.

 

 

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ

 • Zajęcie zaczynamy od siedzenia w kole.
 • Każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie w danej sprawie.
 • Mówi tylko jedna osoba , pozostałe słuchają.
 • Nie wolno oceniać, wyśmiewać się z wypowiedzi kolegów, koleżanek.
 • Pracujemy i bawimy się cicho, nie przeszkadzając innym.
 • Każdy uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
 • Każdy szanuje cudzą i swoją własność.
 • Uczeń bierze aktywny udział w zajęciach, imprezach oraz pracach porządkowych w świetlicy po zakończonych zajęciach.
 • Każdy, kto nie przestrzega zasad ponosi konsekwencje swego zachowania poprzez :

- upomnienie słowne

- wpis do dzienniczka

- rozmowę z pedagogiem szkolnym

- rozmowę z dyrektorem.

 

 ZAPRASZAMY: ,,ODPOCZYNEK PO PRACY, MIŁA ATMOSFERA I ZAPOMNIENIE O NUDZIE!!!"