Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie


 • Kontakt

  Sekretariat czynny

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  szkoła tel. (95) 755 91 20   

  przedszkole tel  (95) 717 65 49

  E - mail: spwedrzyn@go2.pl


 • Kalendarium

  Sobota, 2023-09-30

  Imieniny: Geraldy, Honoriusza


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1293692
  • Do końca roku: 92 dni
  • Do wakacji: 265 dni

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Naszej Szkoły

 

       

Wędrzyn, 01.09.2020r. 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

 

       I.            Wstęp

Kierowanie pracą Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z oddziałami przedszkolnymi w Wędrzynie to proces złożony z uwagi na wielofunkcyjność placówki, jak również wiele ról jakim musi sprostać dyrektor.

Głównym celem i zadaniem przedszkola i szkoły jest przygotowanie dzieci i uczniów do nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Moim zadaniem i priorytetem jako dyrektora będzie kształcenie najmłodszego pokolenia na najwyższym poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości, zwracając szczególną uwagę na uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będę starał się wyposażyć bazę w dostosowane do potrzeb, nowoczesne pomoce dydaktyczne i najnowsze zdobycze współczesnej technologii.

Chciałbym, aby każde dziecko w kierowanej przeze mnie placówce czuło się bezpiecznie, a atmosfera wzajemnej życzliwości umożliwiła właściwą współpracę uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich pracowników.

 

    II.            Baza przedszkola i szkoły w Wędrzynie

 

Baza lokalowa przedszkola:

 • 3 sale z 2 wspólnymi łazienkami,
 • kuchnia ze zmywakiem,
 • pomieszczenie do zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • toaleta personelu,
 • gabinet dyrektora,
 • gabinet referenta ds. gospodarczo – finansowych,
 • szatnia.

 

Baza lokalowa szkoły:

 • 13 sal lekcyjnych i 1 sala komputerowa,
 • stołówka, dwa gabinety świetlicy,
 • sala gimnastyczna,
 • gabinet pomocy przedlekarskiej,
 • szatnie,
 • sekretariat, gabinet dyrektora,
 • pokój nauczycielski,
 • gabinet pedagoga,
 • gabinet logopedy,
 • gabinet wicedyrektora.

 

Sale przedszkolne i szkolne są dobrze wyposażone: stoliki, krzesła, meble, pomoce dydaktyczne. W każdej klasie znajduje się laptop z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

 

Otoczenie szkoły i przedszkola:

 • boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia 60 m ze sztuczną nawierzchnią i skocznią do skoku w dal,
 • parking,
 • zielona klasa,
 • miasteczko rowerowe,
 • plac zabaw przy przedszkolu i szkole.

Teren wokół szkoły i przedszkola jest ładnie zagospodarowany, wybrukowany plac przed szkołą oraz utrzymany w zieleni teren przyszkolny (dużo drzew i krzewów).

W szkole i przedszkolu zatrudnionych jest 28 nauczycieli – wszyscy posiadają kwalifikacje do nauczani przedmiotów oraz wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 3 osoby z administracji i 10 osób z obsługi.

 

 III.            Przyszłość szkoły i przedszkola

 1.      Dydaktyka – koncepcja pracy z uczniem

Jednym z moich priorytetów pracy na stanowisku dyrektora będzie stworzenie uczniom takich warunków nauczania, aby chętnie i ambitnie pracowali i osiągali wysokie wyniki nauczania poprzez:

 • otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  w tym:

- indywidualną pracę z uczniem mającym trudności w nauce,

- indywidualną pracę z uczniem zdolnym,

- nacisk na efektywniejsze prowadzenie zajęć korekcyjno -kompensacyjnych.

 • zindywidualizowanie procesów nauczania (indywidualizacja celów, tempa pracy ucznia, różnicowanie treści nauczania),
 • objęcie pomocą pedagogiczną uczniów w zależności od ich umiejętności
  i zdolności (koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe),
 • przygotowanie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami,
 • promowanie i nagradzanie osiągnięć uczniów w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym,
 • utrzymanie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych (w tym szczególnie egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej) poprzez odpowiednie przygotowanie uczniów.

 2.      Koncepcja działań wychowawczych i opiekuńczych

Oprócz działań dydaktycznych ważnym zadaniem szkoły i przedszkola są działania wychowawcze i opiekuńcze. Chciałbym, aby w kierowanym przeze mnie zespole nauczyciele  zwracali szczególną uwagę na:

 • realizowanie we współpracy z Radą Rodziców Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 • zapewnienie spójnych i jednolitych działań wychowawczych z zachowaniem zasady: uczeń – rodzic, wychowawca, pedagog, dyrektor,
 • zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze szczególną rolą pedagoga szkolnego,
 • przestrzeganie praw i egzekwowanie obowiązków,
 • analizowanie trudności wychowawczych (zespół wychowawczy),
 • utrzymanie bogatej oferty wychowawczo – opiekuńczej świetlicy.

 3.      Koncepcja współpracy z Radą Pedagogiczną

W zakresie dydaktyki przedszkole i szkoła powinny postawić przed sobą zadanie osiągania wyników kształcenia na najwyższym poziomie oraz przygotować dzieci i uczniów do osiągania sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych. Placówka, którą chciałbym kierować, powinna wspierać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Aby zrealizować te działania konieczna jest właściwa współpraca między uczniem, nauczycielem i rodzicem. Będą służyły temu następujące działania:

 • realizowanie przez Radę Pedagogiczną programów nauczania gwarantujących realizację podstawy programowej oraz promowanie opracowania innowacji pedagogicznych
  i autorskich programów, opartych na wiedzy i doświadczeniu nauczycieli,
 • współpraca nauczycieli w zespołach (opracowanie przez nauczycieli planu pracy zespołu i harmonogramu spotkań):

- zespół edukacji przedszkolnej,

- zespół klas I – III edukacji wczesnoszkolnej,

- zespół humanistyczny,

- zespół przedmiotów ścisłych,

- zespoły wychowawcze,

- zespoły nauczycieli uczących w jednym oddziale klasowym

 • zapewnienie prawidłowej komunikacji i przepływu informacji wśród nauczycieli oraz komunikacji dyrektor – nauczyciele poprzez księgę zarządzeń dyrektora, dziennik elektroniczny oraz stałą współpracę z zastępcą dyrektora,
 • powołanie zespołów egzaminacyjnych (analiza wyników egzaminów w celu zapewnienia wysokich wyników kształcenia),
 • otoczenie szczególną opieką młodszych nauczycieli, zwłaszcza stażystów oraz kontraktowych, wymaganie od opiekunów stażu zaangażowania i pomocy nauczycielom,
 • inspirowanie i wspieranie nauczycieli z dłuższym stażem, zwłaszcza dyplomowanych, zachęcenie do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu uniknięcia tzw. syndromu „wypalenia zawodowego”,
 • promowanie nauczycieli osiągających sukcesy w pracy, zarówno dydaktyczno – wychowawczej jak i w środowisku lokalnym – pochwały na forum oraz nagrody dyrektora i burmistrza,
 • pełnienie nadzoru pedagogicznego dyrektora poprzez przygotowanie planu nadzoru obejmującego:

- przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzania,

- terminy przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych,

- kontrolę dokumentacji,

- wspomaganie poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów.

 • propagowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami ze szczególnym uwzględnieniem lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

 4.      Koncepcja współpracy z rodzicami

     W prawidłowym funkcjonowaniu dziecka w szkole i przedszkolu ważną rolę odgrywają rodzice. Współpraca dyrektora z rodzicami nie powinna ograniczać się tylko do spotkań na oficjalnych zebraniach czy w sytuacjach nadzwyczajnych.

W tym obszarze ważne jest żeby:

- systematycznie współpracować z rodzicami,

- pozyskać rodziców chętnych i zaangażowanych do bieżącego kształtowania rzeczywistości szkolnej i przedszkolnej,

- pedagogizować rodziców w ramach ogólnych spotkań z rodzicami, poprzez organizowanie warsztatów i prelekcji dla rodziców,

- zachęcać rodziców uczniów z trudnościami w nauce do badań diagnozujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 5.      Koncepcja pracy na rzecz środowiska lokalnego, współpracy z instytucjami 

i organizacjami

Szkoła i przedszkole są bardzo mocno związane ze środowiskiem lokalnym, wszystkimi innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, gminy i powiatu. Bardzo ważna jest współpraca z samorządem terytorialnym. W przypadku naszego samorządu współpraca układa się pomyślnie. Jej efekty są widoczne i trwałe. Nowe boisko do piłki nożnej, doposażenie pracownik komputerowej. Organ prowadzący jest otwarty na potrzeby przedszkola i szkoły.

Deklaruję daleko idącą współpracę z Burmistrzem Sulęcina w zakresie uzgadniania potrzeb szkoły i przedszkole oraz innymi instytucjami jak:

- Nadleśnictwo Sulęcin w zakresie działalności ekologicznej i przyrodniczej,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie głębszej znajomości środowiska dzieci oraz konieczności udzielania im pomocy,

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie objęcia szczególną opieką dzieci pozostających w rodzinach zastępczych,

- Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział ds. Rodzinnych i Nieletnich w zakresie stałych kontaktów z kuratorami sądowymi uczniów i ich rodzin,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulęcinie w zakresie badań uczniów
z trudnościami.

Deklaruję również promowanie sukcesów szkolnych i pozaszkolnych naszych przedszkolaków i uczniów na stronie internetowej, na apelach szkolnych oraz na spotkaniach z rodzicami.

 6.      Propozycja zadań ogólnych w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Planuję wypracować taki styl zarządzania placówką, który będzie akceptowany przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Pragnę w pełni wykorzystać dostępność do bazy jaką oferuje lokalizacja szkoły i przedszkola. Możliwość organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych w „Amfiteatrze”. Pragnę włączyć Szkolną Grupę Wolontariatu w pomoc przy organizowaniu imprez przedszkolnych, aby starsi uczniowie czuli się odpowiedzialni i pomocni młodszym kolegom i koleżankom. Jednym z moich priorytetów byłby udział szkoły i przedszkola w projektach międzynarodowych w ramach Erasmus + i Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ponadto chciałbym przygotować kadrę pedagogiczną do pracy hybrydowej, poprzez udział w szkoleniach, wyposażyć nauczycieli w takie narzędzia pracy (platformy e-learningowe, sieci społecznościowe i aplikacje), aby skutecznie wprowadzali tą metodę do programu nauczania.

 Chciałbym także przy okazji uroczystych apeli szkolnych, związanych ze świętami narodowymi umożliwić dzieciom przedszkolnym udział w części artystycznej. Moja praca skierowana będzie na zapewnienie integracji dzieci i młodzieży oraz wspólną pracę mającą na celu osiąganie jak najwyższych standardów kształcenia i wychowania.

 

 IV.            Zakończenie

Przedstawiona przez mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie być może nie wyczerpuje wszystkich planowanych działań. Wydaje się jednak, że przedstawiony zarys wskazuje główne elementy rozwoju przedszkola
i szkoły na najbliższe lata. Jeżeli pojawią się nowe wyzwania będę je realizował.

 

 

 

 

                                                                                                      

Dyrektor 

mgr Rafał Mueller